Merituulipuistojen toteutuksessa myötä- ja vastatuulta

Helsingin Energian ja EPV Energia Oy:n tasaosuuksin omistaman Suomen Merituuli Oy:n tavoitteena on toteuttaa merkittävän kokoluokan merituulipuistot Suomenlahdella ja Pohjanlahdella Siipyyn edustalla. Merituulipuistot on suunniteltu maakuntakaavoissa vahvistettuihin paikkoihin avomerelle. Siipyyn edustalle suunnitellun tuulivoimapuiston YVA-menettely on valmis ja kunnallinen kaavoitusprosessi on loppusuoralla. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan eli edessä oleva vesilupaprosessi etenee sujuvasti, tuulivoimapuiston meriperustuksia ja itse voimaloita voidaan alkaa rakentaa tämän vuosikymmenen puolivälissä.

Inkoon-Raaseporin -hanke odottaa kaavoituspäätöksiä

Raaseporin kaupunginvaltuusto teki maaliskuussa merituulipuiston kaavoituksen aloittamisen osalta kielteisen päätöksen huolimatta siitä, että alue on maakuntakaavassa osoitettu tuulivoima-alueeksi. Inkoossa kunnanhallitus äänesti kesäkuussa teknisen lautakunnan esittämää osayleiskaavan vireille laittoa vastaan äänin 9-2. Myös Inkoon merituulivoimapuistolle on osoitettu paikka maakuntakaavassa. Suomen Merituuli Oy:ssä seurataan aktiivisesti, miten valtion asettama tuulivoimatavoite toteutuu. Inkoo-Raaseporin tuulivoimahanke säilyy yhtenä merituulivoimaa edistävänä vaihtoehtona.

Teknisten ja taloudellisten haasteiden viidakko

Inkoon edustan tuulipuistossa ongelmia on kohdattu myös puolustushallinnon taholta, joka totesi lausunnossaan voimaloiden vaikuttavan aluevalvonnan suorituskykyyn kielteisesti. Selvitysmies Tarasti esittikin raportissaan puolustusvoimiin kohdistuvien haasteiden uudelleentarkastelua. Myös taloudellinen tuki merituulivoimalle näyttää edelleen kohtalaisen epävarmalta, vaikka budjettiriihessä on päätettykin ns. 20 miljoonan euron demotuesta. Suomen hallituksen asettamat tavoitteet tuulivoiman merkittävästä kasvattamisesta näyttävät siis edelleen haasteellisilta. Merituulivoiman ehdoton valtti on, että se tuottaa teollisessa mittakaavassa hiilidioksidivapaata uusiutuvaa energiaa. Se on varsin kustannustehokas tuotantotapa, jos tuulta on tarpeeksi. Merituulivoiman suurimmat haasteet ovat korkeat investointikustannukset ja pääomavaltaisuus. Lisäksi käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat vieläkin melko korkeat. Energiapolitiikan jatkuvat epävarmuudet ja tukitasojen muutokset lisäävät epävarmuutta tällaisissa pitkäaikaisissa investoinneissa. Myös hallituksen on vahvistettava sitoutumisensa tuulivoimatavoitteeseen ja sen aiheuttamiin kustannuksiin. Suomen Merituulen reunaehdot merituulipuistohankkeen toteuttamiselle ovat:

– Merituulivoimalan teknologian kehittyminen, mukaan luettuna perustusten jääolosuhteiden hallinta, joka on tähän asti edennyt hyvin.

– Tuulipuistohankkeen kannattavuus, johon lyhyellä aikavälillä vaikuttavat tukijärjestelmät ja tuulivoimalla tuotetun sähkön tariffihintataso. Kannattavuuden varmistavien valtion ohjausmekanismien tulee olla pitkäjänteisiä ja riittävän kannustavia, jotta voidaan varmistua investointihankkeiden kannattavuudesta koko elinkaaren aikana.

– Lupamenettelyjen sujuvuus, johon liittyy kunnallisen kaavoituksen käynnistyminen ja toimivuus sekä vesilupavaiheessa tarvittavien selvitysten selkeys. Tämän hetkinen tilanne osoittaa, että merituulivoimalla on vielä paljon kirittävää ennen kuin hankkeita päästään rakentamaan. Ratkaisuja odotetaankin nyt monelta eri taholta.