Finlands Havsvind Ab: Äventyrar oförutseende landskapsplanläggning uppnåendet av målen för vindkraft?

Finlands Havsvind Ab:s havsvindsprojekt i Ingå-Raseborg som planerats omsorgsfullt i flera år och överensstämmer med landskapsplanen kan äventyras genom inkonsekvent beslutsfattande. Kommunerna har vägrat inleda planläggning av det område som i landskapsplanen anvisats för vindkraft. Nu styr även miljöministeriet projektet på ett sätt som går stick i stäv med ministeriets egna tidigare beslut.

I september 2012 inkom Finlands Havsvind Ab till miljöministeriet med ett förslag om utfärdande av en planeringsbestämmelse enligt markanvändnings- och bygglagen i syfte att främja planläggningen. Miljöministeriet fattade negativt beslut i ärendet 3.12.2013 och beslutade med andra ord att inte främja sitt tidigare beslut om fastställande av område för vindkraft. ”Miljöministeriet har först främjat kommunal planläggning av vindkraft genom att möjliggöra en vindkraftsgeneralplan enligt markanvändnings- och bygglagen, men tar sedan inte ställning för saken på projektnivå”, förundrar sig Finlands Havsvind Ab:s VD Sami Kuitunen. ”Om kommunerna inte planlägger vindkraft på de fastställda vindkraftsområdena i landskapsplanen och vindkraft inte heller kan planläggas i någon betydande omfattning utanför områdena, vilken betydelse har då landskapsplanläggningen?” frågar Kuitunen.

Finland har bundit sig till EU:s klimat- och energipolitiska mål. Fram till 2020 ska andelen förnybara energiproduktionsformer höjas till 38 procent. För vindkraftens del innebär det här byggande av en kapacitet på cirka 2 500 megawatt. För att målen ska nås behövs det stora vindkraftsparker ute till havs.

Att den havsvindpark som Finlands Havsvind Ab planerat ute på öppna havet utanför Ingå-Raseborg äventyras är ett stort bakslag för utvecklingen av finländsk havsvindkraft. Havsvindsprojektet som är i storleksklassen cirka 300 MW skulle också vara ett steg mot målet på nio terawattimmar fram till år 2030 som är inskrivet i Finlands energi- och klimatstrategi.

Mer information:
VD Sami Kuitunen, Finlands Havsvind Ab, 040 519 5008

Läs beslut på finska.