Havsvindparken i Sideby

Skala
Den planerade vindparken utanför Sideby i Kristinestads kommun omfattar ett havsområde på omkring 5 x 10 kilometer, där 80 moderna vindkraftverk planeras. De enskilda kraftverkens navhöjd är cirka 100 meter och effekt 3–5 MW.

Elproduktion
Per år skulle parken producera el motsvarande över en halv miljon tvårumslägenheters förbrukning.

Påverkan på naturen
Parken placeras ute på öppna havet åtta kilometer från kusten och över fem kilometer från närmaste holme, långt från viktiga häckningsholmar och -skär. Kraftverken grupperas så att deras visuella påverkan på landskapet minimeras.

Projektets nuläge
I området utfördes omfattande tekniska utredningar och miljöutredningar under MKB-förfarandets och planläggningsprocessens gång. Vindparken har märkts ut i gällande landskapsplan. Uppförandet av vindparken är emellertid beroende av kommunens målbild, på vilka sätt förnybar energi främjas i EU samt hur utsläppshandels- och certifikatmarknaden utvecklas.